algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 5V management

Artikel 1 Algemeen

 • In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 • Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden
 • Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft aan 5V management;
 • 5V management: de eenmanszaak, mevrouw M.E.M. Lamme h.o.d.n. 5V management gevestigd te (5222 AE) ‘s-Hertogenbosch aan de Veemarktkade 8, ruimte 4128, ingeschreven in het handelsregister met nummer 67265510.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tot advies en dienstverlening met betrekking tot de verstrekte opdracht zoals omschreven in de overeenkomst;
 • Dienstverlening: de diensten aangeboden door 5V management, zoals coaching, interim-, proces- en project-management, facilitator en trainingen.
 • Schriftelijk: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de huidige stand van de techniek in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

Artikel 2 Werkingssfeer

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en 5V management. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien deze door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met 5V management voor de uitvoering waarvan diensten van derden moeten worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid algemene voorwaarden of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
 5. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn enkel geldig indien deze vooraf schriftelijk zijn overeengekomen door 5V management en Opdrachtgever.
 6. Deze algemene voorwaarden kunnen op enig moment worden gewijzigd dan wel worden aangevuld. De gewijzigde algemene voorwaarden gelden vervolgens ook ten aanzien van al gesloten Overeenkomsten, met inachtneming van een termijn van één maand na schriftelijke bekendmaking van deze wijziging.

 

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen, offertes en tarieflijsten zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanvaardt wordt, heeft 5V management het recht dit aanbod in ieder geval binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4 Overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen 5V management en Opdrachtgever komt tot stand door een schriftelijke bevestiging van de inhoud van de overeenkomst door 5V management aan Opdrachtgever en de ondertekening daarvan door Opdrachtgever.
 2. De overeenkomst wordt geacht, in het geval Opdrachtgever de overeenkomst (nog) niet heeft ondertekend, tevens tot stand te zijn gekomen indien uit gedragingen van Opdrachtgever en/of 5V management blijkt dat feitelijk uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst.
 3. De duur, het tarief en nadere voorwaarden van de opdracht worden overeengekomen (en vastgelegd) in de offerte.
 4. De overeenkomst door Opdrachtgever en 5V management wordt gekwalificeerd als een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 BW, waarbij 5V management de werkzaamheden uitvoert in de zelfstandige uitoefening van zijn beroep/bedrijf en de bepalingen van Titel 7 van Boek 7 BW op de Overeenkomst van toepassing zijn, behoudens indien en voor zover daarvan door Partijen in de Overeenkomst is afgeweken
 5. Opdrachtgever verklaart zich ermee akkoord dat 5V management ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht

 

Artikel 5 Terbeschikkingstelling van informatie

 1. Opdrachtgever zal alle gegevens en bescheiden, welke 5V management volgens haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking stellen.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, veiligheid en betrouwbaarheid van de aan 5V management ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voorzover Opdrachtgever dit verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan Opdrachtgever geretourneerd.
 4. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan 5V management ter beschikking zijn gesteld, heeft 5V management het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Artikel 6 Uitvoering van de opdracht

 1. 5V management zal de door haar te verrichten (advies)diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting.
 2. 5V management bepaalt de wijze waarop en door welke personen de verleende opdracht wordt uitgevoerd.
 3. 5V management kan Opdrachtgever adviseren een derde in te schakelen voor het verrichten van bepaalde werkzaamheden. Indien de Opdrachtgever rechtstreeks een overeenkomst aangaat met deze derde is 5V management niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derde.

 

Artikel 7 Termijn van uitvoering

 1. Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever 5V management schriftelijk in gebreke te stellen.
 2. Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient de Opdrachtgever voor de uitvoering benodigde informatie ter beschikking te stellen dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie geheel ter beschikking is gesteld.

 

Artikel 8 Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, en hierdoor het tijdstip van voltooiing van de uitvoering kan worden beïnvloed, zal 5V management de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal 5V management de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal 5V management daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 

Artikel 9 Contractsduur

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de in de Overeenkomst aangegeven tijd dan wel voor de duur van het in de Overeenkomst omschreven project / de in de Overeenkomst omschreven opdracht.
 2. De Overeenkomst die voor (on)bepaalde tijd is aangegaan en niet door afronding van de opdracht / het project eindigt, kan door beide partijen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden worden opgezegd.
 3. 5V management is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
 4. Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
 5. Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, aan haar, al dan niet voorlopig, surseance van betaling is verleend, op de andere partij een andere gelijksoortige regeling van toepassing is geworden of de andere partij anderszins geheel of gedeeltelijk het vrije beheer of de vrije beschikking over haar vermogen heeft verloren, een en ander ongeacht of die toestand onherroepelijk is;
 6. Opdrachtgever opgehouden is te bestaan of ontbonden.
 7. Indien de opdracht aan 5V management is verleend met het oog op een bepaalde persoon, zal de opdracht bij zijn/haar overlijden worden voltooid door een andere aan 5V management verbonden adviseur dan wel, indien op dat tijdstip binnen het bureau van 5V management geen geschikte adviseur beschikbaar is, door een derde na overleg met de Opdrachtgever. Bij overlijden van de opdrachtgever-natuurlijk persoon gaan de rechten over op diens erfgenamen.
 8. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan, behoudt 5V management daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.
 9. Een rechtsvordering tegen 5V management tot afgifte van de stukken welke 5V management ter zake van de opdracht onder zich heeft gekregen, verjaart 1 jaar na beëindiging van de opdracht.

 

Artikel 10 Honorarium

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het honorarium is exclusief BTW.
 2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van 5V management, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 3. Indien 5V management met de Opdrachtgever een vast uurtarief overeenkomt, is 5V management gerechtigd dit uurtarief jaarlijks te verhogen conform de Dienstenprijsindex (DPI) van het CBS. Voor een dergelijke prijsverhoging is geen kennisgeving aan de Opdrachtgever vereist.
 4. De uren- en kostenadministratie van 5V management alsmede de daaruit te verstrekken uittreksels strekken tot volledig bewijs van de omvang van de ten behoeve van Opdrachtgever uit hoofde van de opdracht verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten. Opdrachtgever heeft de bevoegdheid om tegen die administratie en de daaruit vervaardigde uittreksels schriftelijk bewijs te leveren.

 

Artikel 11 Betaling

 1. Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen dan vijftien dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in euro’s door middel van overmaking ten gunste van een door 5V management aan te wijzen bankrekening.
 2. 5V management is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die 5V management maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voorzover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

 

Artikel 12 Vooruitbetaling zekerheidstelling

5V management is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen, alvorens tot de verrichting van haar prestatie over te gaan respectievelijk met de verrichting door te gaan. Indien opdrachtgever met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidstelling in gebreke blijft, vervalt de op 5V management rustende plicht uit de overeenkomst, onverminderd het recht van 5V management op vergoeding van schade, kosten en interesten door opdrachtgever.

 

Artikel 13 Intellectuele eigendom

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is, is 5V management eigenaar van alle rechten van intellectuele eigendom op de door haar voor Opdrachtgever ontwikkelde werken.
 2. In geval van een derde stelt dat het gebruik van de werken in strijd is met de intellectuele eigendomsrecht van die derde, zal Opdrachtgever 5V management hiervan onverwijld in kennis stellen.
 3. 5V management heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 14 Geheimhouding

 1. Iedere partij verplicht zich tot geheimhouding jegens derden ten aanzien van alle vertrouwelijke informatie en gegevens afkomstig van dan wel betrekking hebbend op de andere partij, voor zover deze informatie en gegevens in het kader van de offerte of opdracht aan eerstgenoemde partij bekend zijn geworden.
 2. 5V management heeft het recht om in publicaties en interviews e.d. bekendheid te geven aan het bestaan van de tussen 5V management en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

 

Artikel 15 Reclames

 1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie, waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan 5V management te worden kenbaar gemaakt.
 2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft 5V management de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaald honorarium.

 

Artikel 16 Aansprakelijkheid

 1. 5V management zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een adviseur kan worden verwacht.
 2. Indien de Opdrachtgever aantoont dat hij/zij schade heeft geleden door een fout van 5V management die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is 5V management voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht danwel indien de opdracht een looptijd heeft van meer dan zes maanden tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden, tenzij er aan de zijde van 5V management sprake is van opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van 5V management is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van 5V management in voorkomend geval uitkeert, te verhogen met het bedrag van het eigen risico van 5V management.
 3. Indien een fout wordt gemaakt doordat de Opdrachtgever 5V management onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is 5V management voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Opdrachtgever vrijwaart 5V management voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de Opdrachtgever aan 5V management onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds danwel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van 5V management.
 4. 5V management is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Zij is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. Indien 5V management tezamen met één of meer andere opdrachtnemers van Opdrachtgever een opdracht heeft ontvangen, is ieder van de opdrachtnemers aansprakelijk voor een tekortkoming in de door hem uitgevoerde (deel)werkzaamheden.

 

Artikel 17 Vervaltermijn

Voorzover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens 5V management in verband met het verrichten van werkzaamheden door 5V management in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 

Artikel 18 Toepasselijk recht; bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en 5V management waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van 5V management is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrift. 5V management heeft echter het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.