Projecten

Overzicht van door
5V Management uitgevoerde projecten

Evaluatie Urgentieverordening voor stedelijk gebied Eindhoven

Kwalitatief onderzoek van de urgentieverordening voor het Stedelijk Gebied Eindhoven voor 9 gemeenten en 10 woningcorporaties. De werking van de urgentieverordening is geëvalueerd op inhoud en op proces. Vanuit de ervaringen in de praktijk, van klanten en van professionals.

Buurtaanpak

o Regievoering buurtaanpak, gebiedsontwikkeling en buurtaanpak De Hofstad
o Projectleiding op deelgebieden: leefbaarheid, veiligheid, zorg en welzijn, vergroening, gezondheid.
o Sociaal Plan herstructurering en gebiedsontwikkeling Den Bosch-De Haren
o Organisatie van het Ideeënhuis
o Duurzame ontwikkeling om de leefbaarheid en veiligheid door fysieke, sociale en economische structuur verbeteren en versterken

Transformatiecarrousel

Kwartiermaker van de Transformatiecarrousel. Organiseren en in samenhang brengen van twee grote opgaven in de stad: voldoende passende sociale huurwoningen enerzijds en een verduurzaamheidsopgave van het bestaand en nieuw vastgoed anderzijds.

Programmamanagement en projectmanagement

o 5V management levert regisseur, projectleiders en bewonersondersteuning.
o Implementatie van een aantal processen: Woningsplitsing: Van Bijzonder naar Gewoon
o Projectontwikkeling: ouderinitiatief Steengoed
o Gebiedsontwikkeling: herstructurering in grote wijk; renovatie en verdichtingsopgave
o Maken van Sociaal Plan

Programmamanagement Wonen en Zorg

o Prestatieafspraken woningcorporaties en gemeente
o Onder andere verantwoordelijk voor initiatie en realisatie van wooninitiatieven op het gebied van Wonen en Zorg
o Voor de Sectoren Stadsontwikkeling en Maatschappelijke Ontwikkeling de opdracht het programma Wonen en Zorg vorm te geven (integraal werken).
Verantwoordelijk en initiatiefnemer voor programma’s Langer Prettig Thuis en Weer Thuis in de Wijk.
o Prestatieafspraken met woningcorporaties voor 2018 op het gebied van wonen en zorg.

Realisatie van een regionaal inkoopbureau ten behoeve van de centrumgemeente

De organisatie en bouw separaat, deskundige regionale inkooporganisatie voor de specialistische zorg Wmo en Jeugd ten behoeve van 16 gemeenten. Toegewijd aan de regio vanuit de missie passende hulp die zwaar is waar nodig en licht waar mogelijk, die voldoet aan kwaliteitsstandaarden.

Strategie en management

o Directie zorgorganisatie voor beschermd wonen (Wmo en Wlz) in de gemeenten Tilburg, ’s-Hertogenbosch, Zaltbommel, Maasdriel en Rivierengebied. Verantwoordelijk voor professionalisering, vitalisering en doorontwikkeling
o Interim-management Sociale Zorg gemeente
o Interim-management wonen en wijken

Bewonersondersteuning

o Bewonersadvies en ondersteuning Huurdersbelangenorganisatie (TBV-Tilburg)

Veiligheid en Kwaliteit

o Kwaliteitskaders
o Ondersteuning bij Audits en ISO-certificering
o Ondersteuning bij RIE
o Risico-analyse
o Advisering integraal veiligheidsbeleid

Training en advies

o Leefbaarheid in wijken
o Omgaan met verward gedrag: Het bieden van ondersteuning en begeleiding om afspraken te stimuleren, te versnellen, te implementeren, te bevorderen of te realiseren in het kader van een passende aanpak voor mensen met verward gedrag.
Benutten van alles wat al in de regio in gang is gezet en bij het borgen van datgene dat nog moet worden ontwikkeld. Begeleiding van de borgingsafspraken door betrokken partijen, waaronder het ondersteunen van de organisaties (ZonMw)
o Stakeholdermanagement
o Portfoliostrategie
o Train de Trainer (met PiP-training)
o Leiderschap met lef en liefde
o Teamcoaching (Lifo)
o Individuele coachingstrajecten
o Visitaties woningcorporaties